Huishoudelijk Reglement

Verkrijging van het lidmaatschap

Artikel  1
1. Zij, die lid wensen te worden, dienen hun desbetreffende aanvraag in op een door het bestuur ter beschikking te stellen aanmeldingsformulier. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

2.  De secretaris van de vereniging maakt de aanvraag onverwijld bekend op de wijze als door het bestuur vastgesteld.

3. De na bekendmaking, bedoeld in het tweede lid, te volgen procedure wordt door het bestuur vastgesteld.

4.  Het lidmaatschap vangt aan met een proeftijd van twee maanden.

5.  Het bestuur heeft het recht het lidmaatschap tijdens de proeftijd te beëindigen zonder hierover de Algemene Ledenvergadering te hoeven raadplegen. In dat geval is slechts contributie verschuldigd over de duur van de proeftijd, vermeerderd met de administratiekosten.

6.  Indien een beëindiging als bedoeld in het vorige lid niet heeft plaatsgevonden, is het lidmaatschap na afloop van de proeftijd van 2 maanden definitief.

7.  Van het bepaalde in het vierde lid kan door het bestuur op voorstel van de betreffende adviescommissie worden afgeweken.

8.  Het lidmaatschap is bindend voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens met één jaar geacht te zijn verlengd, behalve in de gevallen, bedoeld in artikel 6 van de statuten.

9.  Het bepaalde in het vorige lid is eerst van toepassing zodra het lidmaatschap definitief is.

 

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel  2
1.  De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baan-
reglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de en/of technische commissie.
Vanaf 1 mei is witte tenniskleding op de baan voorgeschreven (tenzij anders door de baanexploitant is aangegeven).

Artikel  3
1.  De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te
geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).

Artikel  4
1.  De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie-en
TC-vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Schorsing van het lidmaatschap

Artikel  5
1.  Het bestuur heeft het recht een lid, die zich naar het oordeel van het bestuur aan
wangedrag schuldig maakt of moedwillig dan wel door laakbare onzorgvuldigheid de verenigingsbelangen schaadt, voor een bepaalde tijd te schorsen.

2.  Een geschorst lid verliest gedurende de duur van de schorsing alle rechten aan zijn lidmaatschap verbonden, doch behoudt zijn verplichtingen.

3.  Een besluit, als bedoeld in het eerste lid, wordt niet genomen dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld zich te verweren.

4.  Van een besluit tot schorsing wordt het betrokken lid schriftelijk per aangetekende brief onder opgave van redenen mededeling gedaan.
Royement wegens wangedrag

Artikel  6
1.  Royement wegens wangedrag geschiedt bij besluit van de Algemene
Ledenvergadering op voorstel van het bestuur.

2.  Het betrokken lid wordt van de datum en het tijdstip van de Algemene
Ledenvergadering waarin het in het eerste lid bedoelde bestuursvoorstel wordt behandeld, in kennis gesteld.

3.  Hij wordt desverlangd bij de behandeling van het voorstel tot die vergadering toegelaten en kan daarin het woord voeren.

4.  Van een besluit tot royement wordt het betrokken lid schriftelijk per aangetekende
brief onder opgave van redenen mededeling gedaan.

5.  In geval van royement verliest het onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende; hij is evenwel gehouden alle op hem rustende verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.
Inschrijfgeld

Artikel  7
1.  Een nieuw lid betaalt behalve zijn contributie, art. 8 lid 2 van de statuten, een door het bestuur vast te stellen éénmalig inschrijfgeld.
Bestuur

Artikel  8
1.  De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft 1 stem.
Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10  van de statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene ledenvergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster moet aftreden.

Artikel  9
1.  In de eerste vergadering van het bestuur van de algemene ledenvergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel  10
1.  Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel  11
1.  Het bedrag als bedoel in artikel 10 lid 3 onder sub.c der statuten wordt gesteld op f 10.000,-

 

Verplichtingen van het bestuur

Artikel  12
1. Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze, een volledige administratie bij te houden van:
a) namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
b) presentatielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c) de bezittingen en schulden van de vereniging, kleine voorwerpen van geringe
waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a) bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt binnen één week inzage worden verstrekt.

 

Vergaderingen

Artikel  13
1.  De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel  14
1.  Bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering.
Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe
verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van
het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel  15
1. Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt
door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidsverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

 

Commissies

Artikel  16
1.  De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of
bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissie – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.
Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel  17
1.  De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar , aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen.
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene
vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie,
dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

 

De Algemene Ledenvergadering

Artikel  18
1.  De agenda der Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voostel, dat 7 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering ondersteunt door 5 handtekeningen van stemgerechtigde leden
bij de secretaris zijn ingekomen. Eventuele nagekomen punten worden naar de rondvraag
verwezen.

 

De voorzitter

Artikel  19
1.  De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen in de vergaderingen, bedoeld in artikel 12
van de statuten, te doen eindigen, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten, indien 1/10 van de ter vergadering aanwezige leden
van de Algemene Ledenvergadering het verlangen daartoe kenbaar maakt.

2.  Hij is bevoegd om, zonodig, een ieder, die zich ter vergadering naar zijn oordeel misdraagt,
het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen.

 

Besluitvorming

Artikel  20
1.  Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden
stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel  21
1.  Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes.
Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten
beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet
aangenomen.

Artikel  22
1.  In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene
vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die kandidaat  is gesteld op de wijze,
als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de
benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen
beschouwd.

Artikel  23
1. Aldus vastgesteld op de vergadering, op

Heden,de vijftiende november negentienhonderddrieëntachtig,verschenen voor mij Mr Rolf Kroes, notaris ter standplaats Rotterdam.

1. de heer Hendrik Franciscus Korevaar , bouwkundig projectleider,wonende te Rotterdam,
Rotsheide 8, volgens zijn verklaring geboren te Rotterdam op éénentwintig augustus negentienhonderdnegenenveertig.
2. mevrouw Saskia Yolande Dijxhoorn, secretaresse , wonende te Capelle aan den IJssel,
Lakerhal 1 , volgens haar verklaring geboren te Rotterdam op vier januari negentienhonderddrieënvijftig : En
3. de heer Martinus Gerardus Stofregen , projectmanager , wonende te Rotterdam, Troostheide 28,volgens zijn verklaring geboren te Rotterdam op zestien april negentienhonderdvijftig.

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten met de navolgende
(zie statuten)